7. تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی

8. مدلهای پیش بینی و سری زمانی