تاريخ : چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤ | ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

تجزیه و تحلیل آماری

تحلیل آماری و روش تحقیق

 • انتخاب روش مناسب تحقیق
 • برآورد حجم نمونه آماری تحقیق براساس فرمول کوکران و جدول مورگان
 • تجزیه و تحلیل آماری با SPSS
 • تجزیه و تحلیل آماری با Lisrel
 • مدل سازی و ارائه الگو با Smart-PLS
 •  محاسبه پایایی پرسشنامه ها به کمک آلفای کرونباخ
 • تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ها، طرح های تحقیقاتی و پروژه های دانشگاهی
 • مشاوره آماری به پژوهشگران جهت ارتقاء سطح طرح های تحقیقاتی و پروژه ها و پایان نامه ها
 • تحلیل همبستگی (ضریب همبستگی اسپیرمن - ضریب همبستگی پیرسون و ...)
 • تحلیل رگرسیون (ساده - چندگانه - لوجستیک)
 •  تحلیل عاملی داده ها و پرسشنامه ها جهت دسته بندی و کاهش متغیرها بر اساس عامل های شناسایی شده
 • تحلیل عاملی پرسشنامه ها جهت تعیین روایی عاملی پرسشنامه
 • تحلیل مسیر به کمک نرم افزارهای Lisrel و Amos
 • آزمون های فرض مقایسه میانگین ها (یک جامعه ، دو جامعه ، مقایسه زوجی )
 • آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف - اسمیرنوف) به همراه رسم نمودار توزیع
 • تعیین و برازش توزیع داده ها به کمک آزمون های آماری
 • آزمون استقلال و همگونی متغیرها
 • آزمون ها ناپارامتریک ( آزمون علامت ، ویلکاکسون ، کروسکال والیس ، فرید من ، یومن ویتنی ، کای دو (خی دو) )
 • آزمون تعقیبی شفه و LSD
 • تحلیل توصیفی داده ها و رسم انواع نمودارها (محاسبه میانگین ، واریانس ، چولگی ، کشیدگی ، میانه ، مد ، چندک ها )
 • تحلیل واریانس (مقایسه میانگین های چند جامعه)
 • تحلیل خوشه (cluster analysis)

 پیش بینی متغیرها

 • پیش بینی به کمک رگرسیون 
 • پیش بینی به کمک شبکه های عصبی
 • پیش بینی به روش های (میانگین وزنی - میانگین وزنی متحرک - نمو هموار سازی ساده - نمو هموار سازی دوبل - هلت وینترز)

 تصمیم گیری چند معیاره (سلسله مراتبی متغیرها)

 • رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) با نرم افزار Expert choice
 • رتبه بندی به کمک تصمیم گیری چند شاخصه ( AHP فازی ، تاپسیس ، تاپسیس فازی ، تاپسیس سلسله مراتبی فازی)

 شبیه سازی

 • انجام پروژه های شبیه سازی به روش مونت کارلو ( Mont Carlo )

 بهینه سازی ، تحلیل ریسک و تحلیل سناریو

 • بهینه سازی به روش های خطی ، غیر خطی و الگوریتم ژنتیک
 • تحلیل ریسک مدل های مالی ، حسابداری و تصمیم گیری در اکسل
 • تحلیل حساسیت و شناسایی مهم ترین عوامل تاثیر گذار در مدل های هم بستگی و علی
 • تحلیل سناریوهای مختلف در شرایط عدم اطمینان
 • تحلیل تصمیم گیری در شرایط اطمینان و عدم اطمینان

 

 تماس با انجام پایان نامه

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

 09377529397 web-viber-icon


 • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه