تاريخ : چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤ | ٩:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

روش ارزیابی ریسک

برای ارزیابی ریسک معمولا از روش آمیخته استفاده می شود. پژوهش شیوه های ترکیبی یا آمیخته نوعی راهبرد پژوهشی یا روش شناسی برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمی و کیفی است که برای فهم مسایل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد. در طرح پژوهش ترکیبی اکتشافی، ابتدا داده‌های کیفی جهت موشکافی پدیده مورد بررسی، جمع آوری و سپس داده‌های کمی در جهت تعیین نوع روابط میان متغیرها گردآوری، اولویت بندی و تحلیل می شوند. دلیل بکارگیری این روش، ضعف در پیشینه نظری و تجربی تحقیق و نیز عدم اجماع محققین نسب به معیارهای ارزیابی ریسک در حوزه های مختلف است. بنابراین در مرحله طراحی مدل با استفاده از راهبرد پژوهش کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی پدیده ارزیابی ریسک  مورد موشکافی دقیق قرار می گیرد. تحلیل محتوای کیفی یکی از روشهای کلاسیک تحلیل داده های متنی است بی آنکه توجه داشته باشدکه از کجا آمده اند و در مورد محصولات رسانه ای تا داده های مصاحبه ای کاربرد دارند. در روش تحلیل محتوای کیفی از مقوله هایی که ضرورتا از داده های کیفی (مثلا: مصاحبه های کیفی) اخذ شده اند، جهت تلخیص و تحلیل استفاده نمی شود، بلکه مقوله ها از ادبیات و الگوهای نظری موجود اخذ شده و بر روی داده ها اعمال می شوند. هر چند که این مقوله ها بارها بر اساس داده های کیفی ارزیابی و در صورت نیاز اصلاح می شوند. در روش تحلیل محتوای کیفی می توان از روشهای مختلف کدگذاری نظری در جهت نظریه سازی استفاده کرد.

 در مرحله آزمون الگو، ضمن آزمون صحت معیارهای شناسایی شده، چگونگی ارتباط میان آنها براساس معادلات ساختاری و از جهت رتبه بندی براساس مدل (AHP) مورد بررسی قرار می گیرد.

 تماس با انجام پایان نامه

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

 09377529397 web-viber-icon


  • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه