تاريخ : چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤ | ٩:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

ضریب قابلیت اعتماد یا پایایی تحقیق

در تحلیل محتوا قابلیت اعتماد به معنی توافق میان کدگذران در طبقه بندی محتوا است. برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری، شیوه های مختلفی به کاربرده می شود که در این میان معروف تر از همه روش یا ضریب اسکات است. در  پایایی براساس ویلیام اسکات بین ده تا بیست درصد از کل حجم نمونه انتخاب شد.

 رمزگذاری اول توسط پژوهشگر و رمزگذاری دوم توسط شخصی دیگر در 10 درصد از متون به قید قرعه انتخاب می شوند. رمزگذار دوم قبل از رمزگذاری آموزش داده می شود و مدل مورد استفاده در پژوهش و تعاریف دقیق مقوله ها برای او تشریح می شود. جدول مربوط به شاخصها و طبقه بندی آنها نیز در حین رمزگذاری در اختیار او قرار داده می شود تا متون را از طریق آن رمزگذاری کند.

در فرمول اسکات نخست لازم است درصد توافقهای تصادفی را تعیین کنیم. این کار با پیدا کردن نسبت عناوین هر مقوله از مجموعه مقوله ها و جمع کردن مجذور آن نسبتها عملی می شود.


 توافق مورد انتظار یا توافق تصادفی، نشانگر درصد توافقی است که دو رمزگذار در صورت اختصاص تصادفی واحدهای محتوا به مقوله مورد نظر به دست می آورند. درصد توافقات مشاهد شده نیز از فرمول ویلیام اسکات بدست می آید.

 

 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946   • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه