تاريخ : دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ | ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دانش آموخته گان دکتری تخصصی دانشگاه تهران

 

بخش تجزیه و تحلیل آماری دپارتمان مشاوره پایان نامه

 

ارائه خدمات آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری توسط متخصصین آماری دانشگاه تهران در زمینه های زیر صورت می گیرد


ـ تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری

ـ آزمون نرمال بودن مشاهدات ـ آزمون فرض ها

ـ آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)

ـ آزمون همبستگی پیرسون

ـ آنالیز واریانس

ـ آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD) )

- آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ

ـ آزمون ناپارامتری کروسکال والیس

ـ آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)

ـ جداول فراونی

ـ آزمون کی دو ( خی دو یا مربع کای)

 

 

 تماس با انجام پایان نامه

 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 

 ارتباط: 09106798946-09377529397

 

 09377529397 web-viber-icon

 


 

 


  • مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه