طرح تحقيق

طرح تحقیق

برای اجرای تحلیل محتوا نیاز به تعیین سه مفهوم است.

-            تعیین طبقات تحلیل

-            واحد محتوای تحلیل

-            روش شمارش تحلیل. (نوریان، 1388، ص77).

در این نوع پژوهش ها طبقه تحلیل با استفاده از روش جعبه ای [1] تعیین می شود و براساس آن واحد محتوا در طبقات مشخص شده مورد شمارش قرار می گیرد.


1.procedure parboit

/ 0 نظر / 27 بازدید