فواید پیشینه تحقیق پایان نامه

پیشینه تحقیق

یکی از بخشهایی که در پایان نامه بسیار حائز اهمیت است، مرور تحقیقات قبلی است. تا تمام تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار نگیرد، جایگاه موضوع پایان نامه مشخص نمی شود. در بخش پیشینه پایان نامه محقق بایستی تفاوت تحقیق خود را از نظر رویکرد، جامعه آماری و غیره با دیگر تحقیقات بیان کند. می توان پیشینه تحقیق را به دو حوزه پیشینه عام و پیشینه خاص تقسیم کرد در پیشینه خاص ما به تحقیقاتی می پردازیم که در حوزه موضوع پایان نامه و با رویکرد و جامعه آمری پایان نامه هم پوشانی دارد، اما در پیشینه عام به تحقیقاتی اشاره می کنیم که به بعدی از ابعاد پایان نامه مرتبط می شود. معمولا در تحقیقاتی که پیشینه مسبوق به سابقه نیست از پیشینه عام استفاده می کنیم. از فواید پیشینه پایان نامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  شناخت صحیح خلأهاى پژوهشى؛
  • ارائه پیشنهادهاىی براى تحقیقات آینده؛
  • فراهم شدن تکیه گاه محکم براى استدلال منطقى در مرحله بررسى و ارزیابى فرضیه ها و استنتاج؛

 
ارتباط: 09106798946-09377529397
 09106798946 web-viber-icon
/ 0 نظر / 113 بازدید