تعریف روش تحلیل محتوا

تعریف روش تحلیل محتوا

تحلیل محتوا را می‌توان فرایند نظام­مند شناسایی، طبقه بندی، تبیین و تفسیر استنباط و استخراج پیام‌ها، نمادها، آثار و مفاهیم پیدا و پنهان در متون نوشتاری، رسانه‌ها و سایر مجموعه‌های مورد بررسی براساس روش‌های پژوهش کمی ‌و کیفی تعریف کرد. (معروفی، یوسف زاده، 1388، ص 15).

تحلیل محتوا فقط در مواردی بکار برده می‌شود که تحلیل گر بخواهد فراتر از محتوای ظاهری کلام برود بنابراین در این نوع تحلیل تأکید بر کشف رمز محتوای پنهان پیام‌هاست و هدف دستیابی به عمق ساختار متون و اسناد مورد بررسی است. (همان منبع ص 71).

تحلیل محتوای کتاب درسی یک شیوه پژوهش دقیق عمیق و پیچیده است که از طریق تجزیه و تحلیل متون به تعیین تعداد مفاهیم و واژه‌های درون متن می‌پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانی، تأکید است و دلالت‌ها  را مشخص کند و ورای توصیف و طبقه بندی مقوله‌های جدید در پیام آشکار از طریق درک موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و پیامدهای پیام در فراگیر بپردازد. (حسن مرادی، 1388، ص 116).

/ 0 نظر / 23 بازدید