لیست پرسشنامه های فارسی موجود در دپارتمان مشاوره پایان نامه

برای دستیابی به اهداف پایان نامه باید از ابزار مناسب پایان نامه استفاده شود. در پایان نامه هایی که هدف آن پیمایش است از ابزار پرسشنامه استفاده می شود، پرسشنامه شامل دو گونه است پرسشنامه استاندارد و پرسشنامه محقق ساخته. در زیر لیست تعدادی از پرسشنامه های هوش آورده شده است.

 

 

پرسشنامه های هوش فارسی استاندارد جهت استفاده در پایان نامه

 

 دپارتمان مشاوره پایان نامه

شماره های تماس

09106798946-09377529397 

/ 0 نظر / 45 بازدید