روش آمیخته در پایان نامه

روش آمیخته در پایان نامه

روش آمیخته بر اساس پیاز فرآیند پژوهش از لحاظ جهت گیری، در مرحله طراحی الگو، بنیادین و در مرحله آزمون الگو در شرکتهای تولیدی کاربردی است و فلسفه آن عملگرایی می باشد. رویکرد این پژوهش استقرایی- قیاسی است و راهبرد آن ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی است که با طرح شیوه‌های ترکیبی اکتشافی از نوع روش "ایجاد طبقه بندی" انجام می شود. توضیح اینکه پژوهش شیوه های ترکیبی نوعی راهبرد پژوهشی یا روش شناسی برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمی و کیفی است که برای فهم مسایل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد. در طرح پژوهش ترکیبی اکتشافی، ابتدا داده‌های کیفی جهت موشکافی پدیده مورد بررسی، جمع آوری و سپس داده‌های کمی در جهت تعیین نوع روابط میان متغیرها گردآوری و تحلیل می شوند. دلیل بکارگیری این روش، ضعف در پیشینه نظری و تجربی تحقیق و نیز عدم اجماع محققین نسب به معیارهای سرآمدی  است. بنابراین در روشهای آمیخته در مرحله طراحی الگو با استفاده از راهبرد پژوهش کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی پدیده سرآمدی مورد موشکافی دقیق قرار گرفته و الگوی سرآمدی موضوع پایان نامه در قالب تبیین ارزشهای محوری سرآمدی، معیارهای سرآمدی و منطق ارزیابی سرآمدی تعیین می شوند. تحلیل محتوای کیفی یکی از روشهای کلاسیک تحلیل داده های متنی است بی آنکه توجه داشته باشدکه از کجا آمده اند و در مورد محصولات رسانه ای تا داده های مصاحبه ای کاربرد دارند. در روش تحلیل محتوای کیفی از مقوله هایی که ضرورتا از داده های کیفی (مثلا:مصاحبه های کیفی) اخذ شده اند، جهت تلخیص و تحلیل استفاده نمی شود، بلکه مقوله ها از ادبیات و الگوهای نظری موجود اخذ شده و بر روی داده ها اعمال می شوند. هر چند که این مقوله ها بارها بر اساس داده های کیفی ارزیابی و در صورت نیاز اصلاح می شوند. در روش تحلیل محتوای کیفی می توان از روشهای مختلف کدگذاری نظری در جهت نظریه سازی استفاده کرد.

 در مرحله آزمون الگو، ضمن آزمون صحت معیارهای شناسایی شده، چگونگی ارتباط میان آنها از طریق راهبرد کمی همبستگی[1] مورد بررسی قرار می گیرد.

پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه  

[1]correlation

/ 0 نظر / 29 بازدید