تکمیل فرم تصویب موضوع پایان نامه

 3- تکمیل فرم تصویب موضوع پایان نامه و ارائه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطه

·        دانشجو می تواند به ترتیب اولویت  3 عنوان را جهت موضوع پایان نامه خود با رعایت مو ارد ذکر شده دربند 1 (انتخاب موضوع پایان نامه)  پیشنهاد نماید. 

·         جهت اطمینان از تکراری نبودن موضوع پایان نامه به سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به آدرسhttp://irandoc.ac.ir مراجعه وموضوع پایان نامه و کلمات کلیدی عنوان پایان نامه خود را جستجو نمائید. 

·         از نتایج حاصل از جستجو   پرینت گرفته و ضمیمه فرم تصویب موضوع پایان نامه نمائید. 

·         دانشجو می تواند 3 نفر را به عنوان استاد راهنما و مشاور با رعایت موارد ذکر شده در بند 2(انتخاب استاد راهنما و مشاور) پیشنهاد نماید. 

·          در جلسه کمیته تخصصی گروه، عناوین پیشنهادی موضوع پایان نامه  و مدارک پیوست  شده اساتید  پیشنهادی دانشجو  ،مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی جهت تعیین نهایی استاد راهنما و مشاور  و موضوع پایان نامه از بین موارد پیشنهادی و  توسط مدیر گروه به دانشجو ابلاغ خواهد شد. 

·         بعد از تصویب موضوع پایان نامه در کمیته تخصصی گروه  و ابلاغ آن به دانشجو، بایستی ظرف مدت زمانی تعیین شده که توسط گروه مربوطه  تعیین می گردد (حداکثر 2 هفته)  دانشجو اقدام به تالیف و آماده سازی پرپوزال نموده و تحویل آن به مدیر گروه نماید. 

       دانلود فرم تصویب موضوع پایان نامه(برای هر دانشجو 2 نسخه دانلود و تکمیل گردد):

                                                 فرم تصویب موضوع پایان نامه

 

/ 0 نظر / 28 بازدید