فرایند پروپوزال

فرایند پروپوزال

تدوین پروپوزال باید فرایند کلی ذیل را دارا باشد:

منبع شناسی:

دانشجو ابتدا باید به بررسی و جمع ­آوری منابع دسته اول و معتبر در مورد موضوع گزارش بپردازد. در صورتی که نویسنده به این نتیجه برسد که منابع علمی کافی و مناسب در این حوزه وجود ندارد، باید با گروه مربوطه مطرح کند تا در مورد موضوع تصمیم ­گیری شود.

تدوین ساختار:

محقق قبل از جمع آوری اطلاعات برای پروپوزال باید ساختار کلی پروپوزال را با استاد راهنما هماهنگ و نهایی کند. البته در مورد چگونگی تدوین ساختار در ادامه توضیح دقیق و کاملی ارائه شده است.

جمع آوری اطلاعات:

دانشجو در این بخش باید داده های مرتبط با موضوع را بر اساس ساختار گزارش جمع آوری، استخراج، تنظیم و طبقه بندی کند.

تدوین گزارش:

دانشجو بعد از جمع آوری اطلاعات به تهیه و تدوین پروپوزال بر اساس اطلاعات موجود می‌پردازد.

/ 0 نظر / 28 بازدید