روش آمیخته در پایان نامه

روش آمیخته در پایان نامه

در پژوهش های ترکیبی، نیاز به جمع آوری داده ها به هر دو شکل کمی و کیفی وجود دارد. هر چند که روند جمع آوری اطلاعات با توجه به نوع طرح می تواند به دو صورت همزمان یا متوالی صورت گیرد. با توجه به اینکه راهبرد انتخابی در انجام این پژوهش، طرح شیوه‌های ترکیبی اکتشافی با استفاده از روش "ایجاد طبقه بندی"می باشد، در جمع آوری اطلاعات از رویکرد متوالی که شامل جمع آوری اطلاعات به صورت مرحله ای بوده و مرحله اول جمع آوری اطلاعات، مرحله دوم را در پی دارد استفاده می شود.

بنابراین شیوه گردآوری داده ها به منظور انجام پژوهش در دو بخش کیفی طراحی الگو و بخش کمی آزمون الگو، قابل بررسی است. هر چند که تحلیل اطلاعات کیفی جمع آوری شده در مرحله طراحی الگو، بر چگونگی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله کمی آزمون الگو اثر می گذارد. بنابراین در بخش کیفی، روشهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از: مصاحبه عمیق و بررسی اسناد و مدارک.

روش آمیخته در پایان نامه

دپارتمان مشاوره پایان نامه

ارتباط: 09106798946-09377529397
 09377529397 web-viber-icon

پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه پایان نامه  

/ 0 نظر / 52 بازدید