روایی و پایایی پرسشنامه در پایان نامه

روایی و پایایی پرسشنامه در پایان نامه

همانطور که می دانیم روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در پایان نامه از مهمترین عواملی است که باید محقق از آن اطمینان حاصل نماید تا بر مبنای آن کار پژوهشی پایان نامه خود را در مسیر صحیح هدایت نماید. منظور از اعتبار یک مقیاس یا یک ابزار اندازه گیری، پاسخ به این سئوال است که ابزار اندازه گیری چه چیزی را می سنجد و تا چه اندازه موضوع موفق بوده و کارایی لازم را دارد. به عبارتی، اعتبار در پرسشنامه به معنای میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر با تعریف عملیاتی آن است. همچنین پایایی پرسشنامه به معنای آن است که آیا روش انتخاب شده، موضوع مورد نظر را به طور دقیق می سنجد یا خیر؟ در واقع، روش سنجش تا چه حد پایائی (قابلیت تکرار) دارد و اگر با همان واحد تحلیل مکرر بکار رود، نتایج یکسانی بدست می آید یاخیر؟ 

محاسبه پایایی پرسشنامه

محاسبه روایی پرسشنامه

 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

ارتباط: 09106798946-09377529397
09377529397 web-viber-icon
/ 0 نظر / 110 بازدید