روش گرندد تئوری

روش داده بنیاد  (Grounded Theory)

شرح خدمات:

  • طراحی مدل و الگو براساس روش داده بنیاد؛
  • کدگذاری باز، محوری و گزینشی و طراحی مدل؛
  • مقوله بندی با استفاده از نرم افزار MXQDA.
مشاوره روش تحقیق
09106798945
 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946 

/ 0 نظر / 116 بازدید