انتخاب روش شمارش تحلیل

انتخاب روش شمارش تحلیل

تعیین روش شمارش، آخرین مرحله از طراحی نظام رمز گذاری است. در این مرحله محقق مشخص می کند که با چه روشی باید به عناصر قابل شمارش محتوا( واحد ثبت)، نمره دهد. (همان منبع).در این تحلیل، روش شمارش ، "وجود و عدم وجود"  می‌باشد.

روش شمارش

روش شمارش در این تحقیق شمارش فراوانی واحد ثبت است. در چک لیست‌های محقق ساخته، فراوانی‌ها ثبت گردیده و سپس در جدول‌های محقق ساخته قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 28 بازدید