پرسشنامه محقق ساخته

طراحی پرسشنامه محقق ساخته

پرسش نامه ای  که در یک طرح پژوهشی، مقاله یا پایان نامه به کار می رود می تواند شامل دو نوع می باشد. نوع اول پرسش نامه استاندارد می باشد، در این نوع پرسشنامه از قبل محقق پایایی و روایی آن را آزموده است. نوع دوم از پرسشنامه جهت استفاده در پایان نامه پرسشنامه  محقق ساخته است که در آن محقق درصدد طراحی پرسشنامه ای براساس مدل مفهومی متغیرهای تحقیق بر میاد. پرسشنامه محقق ساخته باید روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گیرد. جهت بررسی روایی نظر صاحبنظان کفایت می کند و جهت پایایی باید در نمونه ای محدود شامل سی نفر اجرا شود و آلفای کرونباخ آن توسط نرم افزار اس پی اس اس محاسبه گردد. دپارتمان مشاوره پایان نامه ها با استفاده از تجارب ارزنده تحلیلگران خبره آماری و اساتید دانشگاه، دانشجویان گرامی را جهت دستیابی به یافته های دقیق یاری می رساند. جهت بررسی و اعلام نظر در مورد بهترین نوع ابزار جهت پیمایش در پایان نامه لطفا مدل مفهومی متغیرهای تحقیق خود را از طریق کانالهای ارتباطی تماس با ما ارسال فرمایید.

 


 

طراحی پرسشنامه مجموعه مدیریت

طراحی پرسشنامه مجموعه علوم ارتباطات

طراحی پرسشنامه مجموعه روانشناسی

طراحی پرسشنامه مجموعه علوم تربیتی

طراحی پرسشنامه مجموعه اقتصاد

طراحی پرسشنامه مجموعه علوم اجتماعی

طراحی پرسشنامه مجموعه علوم اطلاع رسانی و کتابداری

طراحی پرسشنامه مجموعه علوم سیاسی و حقوق

طراحی پرسشنامه مجموعه علوم کشاورزی

طراحی پرسشنامه مجموعه مهندسی صنایع

 تماس با انجام پایان نامه

 دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

 09377529397 web-viber-icon
 09106798946 
طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه مدیریت طراحی پرسشنامه علوم تربیتی طراحی پرسشنامه روانشناسی طراحی پرسشنامه علوم اجتماعی طراحی پرسشنامه علوم ارتباطات طراحی پرسشنامه مهندسی صنایع طراحی پرسشنامه مدیریت دولتی 
/ 0 نظر / 50 بازدید