خدمات آماری

تجزیه و تحلیل آماری

 

روش تحقیق

یکی از بخشهای مهم پایان نامه انتخاب رویکرد و روش تحقیق مناسب است. در تدوین چهارچوب و طرحنامه تحقیق براساس هدف پایان نامه نوع روش انتخاب و تشریح می شود. برای تمامی این مراحل پایان نامه مشاوره علمی یک امر منطقی و عقلانی است تا ناچار به متحمل شدن وقت و هزینه مجدد نشود.

خدمات تحلیلی:

۱-پیمایش و نظرسنجی

۲-اقتصاد سنجی و تحلیل های آماری پایان نامه با استفاده از نرم افزار eviews

3-تحلیل مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر پایان نامه با استفاده از نرم افزار LISREL و Spss Amos

4-تحلیل های رگرسیونی(ساده، گام به گام، چندگانه و لجستیک و پروبیت) و چند متغیره با استفاده از نرم افزار spss

5-انجام انواع آزمونهای آماری:تحلیل همبستگی(ضریب همبستگی پیرسون- ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال)- آزمون نرمال بودن داده ها و نرمال سازی آنها – آزمون استقلال و همگونی متغیرها – آزمون فرض مقایسه میانگین (یک جامعه ، دو جامعه ، مقایسه زوجی) – آزمون های ناپارامتریک( آزمون من ویتنی ، ویلکاکسون ، کروسکال والیس ، فریدمن ، کواد  و کای دو – آزمون های تعقیبی شفه و LSD – تحلیل خوشه ای و تحلیل واریانس )

6-تحلیل سلسله مراتبی متغیرها AHP و ANP

7. تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی

8. مدلهای پیش بینی و سری زمانی

 

 تماس با انجام پایان نامه

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

 09377529397 web-viber-icon
 09106798946 

تحلیل آماری تجزیه و تحلیل آماری مشاوره آماری پایان نامه تحلیل آماری پایان نامه تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل داده ها روش تحقیق مشاوره آماری پایان نامه  تحلیل آماری تجزیه و تحلیل آماری 

/ 0 نظر / 51 بازدید