شناسایی و رتبه بندی عوامل

عدم اطمینان موجود در قضاوتهای ترجیحی، عدم اطمینان اولویت بندی آلترناتیوها را افزایش می دهد و به همان نسبت، تعیین توافق (ثبات منطقی) اولویتها را مشکل می سازد. مطالعات زیادی از جنبه های مختلف انجام شد و در نهایت منجر به ارایه روش AHP فازی شد.AHP فازی برای اجتناب از این مخاطرات عملکردی توسعه یافت تا مسایل سلسله مراتبی دارای ابهام را حل کند. در این روش بر اساس جوابهایی که تصمیم گیرندگان به سئوالات میدهند، مقادیر مثلثیفازی، جایگزین دادههای مبهم میشوند و برای یک سطح خاص سلسله مراتب، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل میشود. در رویکرد منطقفازی، برای هر مقایسه زوجی، نقطه تقاطع پیدا میشود و سپس مقدار عضویت نقطه با وزن آن برابر می شود. بعد از تعریف معیارها، یک پرسشنامه تهیه می شود تا سطوح اهمیت این معیارها تعیین شود. برای ارزیابی سئوالات، افراد تنها متغیر توصیفی مربوطه را انتخاب می کنند، سپس گزینه های منتخب، به مقیاسهای که شامل اعداد فازی مثلثی است، تبدیل می شوند و برای انجام محاسبات و تحلیل نتایج، تعمیم داده می شوند.


 تماس با انجام پایان نامه 

دپارتمان مشاوره پایان نامه

 ارتباط: 09106798946-09377529397

  09377529397 web-viber-icon

 09106798946 

/ 0 نظر / 131 بازدید