انتخاب موضوع پایان نامه

1- انتخاب موضوع پایان نامه 

دانشجوی عزیز در انتخاب موضوع پایان نامه به موارد زیر دقت فرمائید:

·       عنوان پایان نامه می بایست مختصر، رسا و جامع باشد. 

·       دانشجویان باید توجه داشته باشند دامنه تحقیق در حدی باشد که پایان نامه حداقل 6 ماهه و حداکثر یک ساله به اتمام برسد.

·        موضوع پایان نامه تکراری نباشد.

·       موضوع پایان نامه  باید با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابی مرتبط باشد.

·       موضوع پایان نامه باید با  رشته  تحصیلی  و گرایش تخصصی دانشجو مرتبط باشد. 

·       با توجه به اینکه حداکثر 2 نمره از نمره کل پایان نامه مربوط به ارائه مقاله می باشد، دانشجویان لازم استنگارش  مقالـه را از شروع مراحــل پیشنهادی مــوضوع پایان نامه مدنظر قرار دهند و به 
تحقیق بپردازند 
و موضوعی را انتخاب نمایند  که امکان استخراج مقاله را داشته باشد.

·       دانشجویان می توانند برای پایان نامه از موضوعاتی استفاده کنند که شامل اولویت های تحقیقاتی سازمانهـــای دیگر باشــد (برای دریافت کمک هزینه).

/ 0 نظر / 29 بازدید