عنوان پایان نامه های دفاع شده

 

۱۵۰

HM 20

بررسی میزان بیگانگی از کار در ساختار نظام اداری ایران/ مهدی قدیمی.- به راهنمایی غلامعباس توسلی، به مشاوره سیف‌اله سیف‌اللهی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۱۵۱

HM 21

بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به تعالیم اجتماعی قرآن مجید و میزان انعکاس این تعالیم در رفتار اجتماعی آنان/ مینو جلیلی.- به راهنمایی سیف‌اله سیف‌اللهی، به مشاوره غلامعباس توسلی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۵۲۳

HM 14

علل ناکامی انقلاب مشروطه در ایران/ داود رویدل.- به راهنمایی حسین بشیریه با مشاوره استادمشاور: غلامعباس توسلی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۵۴۱

HM 22

مطالعه و بررسی همگرایی و ناهمگرایی فرهنگی و نقش آن در شکل گیری جامعه مدنی در ایران معاصر/ علی ملک پور.- به راهنمایی سیف اله سیف الهی با مشاوره اساتیدمشاور: غلامعباس توسلی و حسین بشیریه.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۶۶۲

HM 23

مطالعه و بررسی جامعه شناختی جرایم گروههای قومی در ایران             " مطالعه موردی استان گلستان "/ رضاعلی محسنی.- به راهنمایی سیف اله سیف اللهی با مشاوره اساتیدمشاور: محمد آشوری و جعفر سخاوت.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۸۶۰

HM 17

تضاد ارزشهای خانه و مدرسه و تاثیر آن بر همنوایی (هماهنگی) دانش آموز/ مجید کاشانی.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره اساتیدمشاور: علیرضا محسنی تبریزی و حسن سرایی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۱۵

HM 1

انقلاب و دگرگونی ارزشها (بررسی ارزشهای مطرح شده در مطبوعات اوایل انقلاب اسلامی و مقایسه آن با مطبوعات اوایل انقلاب مشروطیت)/ مهدی محسنیان راد.- به راهنمایی کاظم معتمدنژاد با مشاوره استادمشاور: غلامعباس توسلی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۱۶

HM 2

"واره" نوعی تعاونی سنتی کهن و زنانه در ایران/ مرتضی فرهادی.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره استادمشاور: منوچهر محسنی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۱۷

HM 3

تاثیر نقشها و موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی سالمندان در میزان جذب و پذیرش آنها در خانواده/ عزت اله سام‌آرام.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره استادمشاور: منوچهر محسنی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۱۸

HM 4

اثر اشتغال زن در خانواده های کارگری/ عذرا جاراللهی.- به راهنمایی منوچهر محسنی با مشاوره استادمشاور: غلامعباس توسلی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۱۹

HM 5

مقایسه فرایند نوسازی در ایران و ژاپن با تاکید بر نقش نخبگان (۱۸۴۰ - ۱۹۲۰)/ ناهید مطیع.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره استادمشاور: محمود زندمقدم.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۲۰

HM 6

بررسی اثرات اعتیاد پدر بر نقشها و وظایف خانواده (تهران - ۱۳۵۸-۱۳۷۰)/ حبیب آقابخشی.- به راهنمایی حسن سرایی، به مشاوره منوچهر محسنی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۷۴-۱۳۷۳.

۱۶۲۱

HM 7

اثرات یکپارچگی اراضی زراعی بر توسعه کشاورزی/ غلامرضا حیدری.- به راهنمایی منوچهر محسنی با مشاوره استادمشاور: غلامعباس توسلی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۲۲

HM 8

رابطه نوسازی با قشربندی در ایران با تاکید بر طبقه متوسط جدید (۱۳۵۷ - ۱۳۳۲)/ پریچهر ابراهیمی.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره استادمشاور: علیرضا محسنی تبریزی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۲۳

HM 9

بازتاب دگرگونیهای اجتماعی در فیلمهای سینمایی در ایران (۱۳۵۷ - ۱۳۰۹)/ حسین پرویزاجلالی.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره اساتیدمشاور: امیرهوشنگ کاووسی و کاظم معتمدنژاد و حسن سرایی و منوچهر محسنی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۲۴

HM 10

عوامل موثر بر بهره برداری از تحقیقات در تصمیم گیریها و تعیین خط مشی دولتی (با تاکید بر سازمانهای اجرایی و تحقیقاتی وزارت کشاورزی)/ سیدرضا برقعی.- به راهنمایی مصطفی ازکیا با مشاوره استادمشاور: منوچهر محسنی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۲۵

HM 11

تاریخچه مشارکت سیاسی در ایران " موانع و مشکلات جامعه شناختی "/ محمد آراسته خو.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره استادمشاور: علیرضا کلدی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۱۶۹۲

HM 18

بررسی انتظارات از نقش زن در ایران (انتظارات نخبگان از نقش زن در دو دوره قبل و پس از انقلاب اسلامی انعکاس یافته در مجله زن روز)/ سیدرضا نقیب السادات.- به راهنمایی حسن سرایی با مشاوره استادمشاور: غلامعباس توسلی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۲۰۹۹

HM 19

مشارکت اجتماعی شهروندان در ایران (بررسی زمینه های تاریخی و گرایشات ذهنی)/ محمدرضا مهرآئین.- به راهنمایی علیرضا کلدی با مشاوره اساتیدمشاور: سیف اله سیف اللهی و غلامعباس توسلی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۲۵۲۳

HM 24

تغییرات ساختی - کارکردی خانواده ایرانی در چرخه زندگی (موردشناسی شهر کرمان)/ امیدعلی احمدی.- به راهنمایی حسن سرایی با مشاوره اساتیدمشاور: غلامعباس توسلی و باقر ساروخانی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۲۷۰۶

HM 12

نگرش دانشجویان نسبت به دین و دینداری/ مرضیه جان بزرگی.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره استادمشاور: امیر نیک پی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) .

۳۲۴۵

HM 13

انحرافات و هنجارشکنی دانش‌آموزان در دبیرستانهای شهریار/ رسول حمزه پور.- به راهنمایی حسن سرایی با مشاوره سیف اله سیف اللهی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۷۹ - ۱۳۷۸.

۳۲۴۶

HM 15

موانع جامعه شناختی توسعه صنعتی ایران ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ ه.ش/ فرهاد امام جمعه.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره سیف اله سیف اللهی و علیرضا کلدی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۸۱ -۱۳۸۰.

۳۴۹۹

HM 16

بررسی میزان گرایش به مشارکت سیاسی و عوامل موثر برآن/ علی زمانیان.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره دکتر سرایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۶۴۸

HM 25

مطالعه و بررسی میزان مشارکت روستائیان در دوره‌های آموزشی امور دام و منابع طبیعی در شهرستان بانه/ محمدانور جهانبخشیان.- به راهنمایی سیف‌الله سیف‌اللهی با مشاوره محمدباقر کمالی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۸۱ - ۱۳۸۰.

۳۶۸۵

HM 26

بررسی زمینه ها و تنگناهای مشارکت اجتماعی -اقتصادی شهروندان در مدیریت شهری (موردشناسی شهر تبریز-منطقه۳ شهردار)/ مهرداد محمدیان.- به راهنمایی علیرضا کلدی با مشاوره امیر نیک پی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۱۳۸۱.

۳۷۱۰

HM 27

"مطالعه و بررسی تعهد اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی موثر برآن در ایران" (مطالعه موردی، شهرستان گرگان، تابستان۱۳۸۱)/ اکرم مولوی زاده.- به راهنمایی سیف الله سیف‌اللهی با مشاوره کریم منصورفر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۱۳۸۱.

۳۷۲۱

HM 28

بررسی جامعه‌شناختی رفتارهای اجتماعی-سیاسی مردم استان کهگیلویه و بویر احمد در فعالیت های انتخاباتی (۱۳۸۰-۱۳۷۵)/ عطااله رامشک.- به راهنمایی سیف الله سیف‌اللهی با مشاوره کریم منصورفر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۱۳۸۱.

۳۷۶۶

HM 29

شرایط اجتماعی و پارادایم های روشنفکری در آستانه دو انقلاب ایران: انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی/ نوروز هاشم زهی.- به راهنمایی حسن سرایی با مشاوره غلامعباس توسلی؛ سیف اله سیف اللهی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۸۱-۱۳۸۰.

۳۷۹۰

HM 31

گونه شناسی خانواده و رفتارهای نابهنجار نوجوانان(مطالعه در بین دو گروه از نوجوانان مجرم و عادی در شهر تبریز)/ محمود علمی.- به راهنمایی غلامعباس توسلی با مشاوره باقر ساروخانی؛ علیرضا محسنی تبریزی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۱۳۸۱.

۳۷۹۹

HM 30

عوامل موثر در طلاق بر حسب طبقه اجتماعی/ حسین آقاجانی مرسا.- به راهنمایی سیف الله سیف اللهی با مشاوره غلامعباس توسلی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی، رشته جامعه‌شناسی) ؛ ۱۳

/ 0 نظر / 190 بازدید