نمره نهایی پایان نامه

9-  نمره نهایی پایان نامه

حداکثر نمره ای که در جلسه دفاع توسط اعضاء هیات داوری برای دانشجو تعیین می شود 18 از 20 می باشد. 2 نمره از 20 نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص دارد که پس از ارائه مدارک مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج شده از پایان نامه و با نظر شورای پژوهشی واحد بر اساس نوع و درجه مجلات اختصاص می یابد.

تبصره:مقالات غیر مستخرج از پایان نامه در صورتیکه دانشجو به عنوان نویسنده اصلی معرفی گردد شامل نمره احتسابی در پایان نامه خواهد شد.
توجه: تنها بایستی نام افراد مرتبط با پایان نامه روی مقاله درج گردد. در صورت آوردن نام افراد غیر مرتبط  به این  افراد نمره ای جهت پایان نامه تعلق نمی گیرد.

 

   نوع مقاله

 

حداکثر نمره  برای هرمقاله

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI

نمره

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC     

1/5 نمره

 پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی

1/5 نمره

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی _ترویجی

1 نمره

چاپ مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی داخل و خارج

1 نمره

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی دانشگاهی بدون درجه

0/5 نمره

چاپ مقاله در کنفرانسهای داخلی

0/5 نمره

اختراع ، اکتشاف ، نظریه علمی ، مسابقات و   جشنواره های ملی  و بین المللی   و چاپ کتب علمی مرتبط

تا 2 نمره بسته به نظر گروه  ارزیابی کننده


/ 0 نظر / 30 بازدید