تعیین طبقات تحلیل

تعیین طبقات تحلیل

طبقات فضاهایی است که واحدهای محتوا باید در آنها قرار گیرد این فضاها براساس فرضیات تحقیق تعیین می‌گردند و رسانه مورد نظر تحلیل و اجزای آن در طبقه مناسب خود قرار داده می‌شود.

همچنین باید توجه داشت که هر طبقه معرف یک متغیر است. فقط بررسی‌هایی که طبقاتشان به طور صریح تنظیم و با مسأله و محتوای پژوهش به خوبی تطبیق داده شده اند ثمربخش بوده اند هر طبقه بندی براساس یک معیار انجام می‌گیرد در تحلیل محتوا این معیارها بستگی به فرضیات و سوالات تحقیق دارد. (نوریان، 1388، ص 78).

برای مثال اگر موضوع بررسی میزان استفاده از مراحل راهبرد حل مساله در کتب درسی باشد، پنج طبقه بندی برای پاسخگویی و سوالات تحقیق خواهیم داشت که عبارتند از:

1-       طبقه بندی محتوا براساس بیان مسأله

2-       طبقه بندی محتوا براساس جمع آوری اطلاعات

3-       طبقه بندی محتوا براساس فرضیه سازی

4-       طبقه بندی محتوا براساس فرضیه آزمایی

5-       طبقه بندی محتوا براساس نتیجه گیری

/ 0 نظر / 28 بازدید