ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

واحد محتوای تحلیل شامل واحد ثبت، که "جمله و مضمون" و واحد زمینه،" درس" تعیین و روش شمارش تحلیل نیز "وجود یا عدم وجود" است. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست های محقق ساخته است.

پایان نامه

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید